Algemene voorwaarden A2B Sprinters

1. TOEPASSINGSGEBIED:
Deze algemene bepalingen zijn van toepassing op alle overeenkomsten die worden afgesloten met, op alle offertes die uitgaan van, en op alle bestellingen gericht, aan A2B-Sprinters ongeacht op welke dienst op welk product zij betrekking hebben, behalve indien tussen A2B-Sprinters en de afzender uitdrukkelijk en schriftelijk andere voorwaarden werden overeengekomen. Door een vervoer aan A2B-Sprinters toe te vertrouwen, aanvaardt de afzender zonder voorbehoud de huidige algemene voorwaarden. Als afzender wordt beschouwd elke natuurlijke of rechtspersoon die A2B-Sprinters belast met het vervoeren van goederen of die een overeenkomst afsluit met A2B-Sprinters..
 
2. VERVOERSTERMIJNEN:
De overeengekomen leveringstermijn is slechts een benadering. Een vertraging bij levering is geen geldige reden om een schadevergoeding te eisen.
 
3. KLACHTEN :
Eventuele klachten i.v.m. schade aan geleverde goederen, dienen schriftelijk binnen de 48u te gebeuren.
 
4. TRANSPORT :

a) Onder transport wordt verstaan elk vervoer waarbij A2B-Sprinters instaat voor afhaling van de goederen bij de afzender of het door de afzender opgegeven adresen onmiddellijke aflevering bij de geadresseerde.

b) Het transport wordt uitgevoerd op basis van een berekening met software, die eveneens het aantal te rijden en aan te rekenen kilometers bepaalt: klachten in verband met het aantal aangerekende kilometers worden niet aanvaard.

 

5. TARIEVEN :
Wij behouden ons het recht voor om op elk moment onze tarieven te wijzigen.
 
6. AANSPRAKELIJKHEID:

a) Wij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden voor de gevolgen van verkeerde inlichtingen door de klant.

b) De aansprakelijkheid van A2B-Sprinters is steeds beperkt tot de dekking voorzien in haar CMR verzekeringspolis of tot de aansprakelijkheid voorzien in het CMR-Verdrag, al naargelang welke van beide het laagst is: A2B-Sprinters kan nooit voor een hoger bedrag worden aangesproken. Onze transporten worden steeds uitgevoerd onder toepassing van het CMR-verdrag en de CMR voorwaarden zoals die op de achterkant van de CMR-vrachtbrieven worden gestipuleerd.

c) A2B-Sprinters kan op aanvraag van de afzender een facultatieve alle risico’s verzekering aanbieden die ten laatste op het ogenblik van de bestelling van een vervoer dient te worden aangevraagd, mits betaling van de premie. Indien de afzender zelf een goederenverzekering afsluit, dan dient deze een clausule van afstand van regres lastens A2B-Sprinters te bevatten.

d) Indien bij het afhalen van de goederen geen tegensprekelijke staat werd opgesteld tussen A2B-Sprinters en de afzender, dan kan A2B-Sprinters niet aansprakelijk worden gesteld voor schade aan deze goederen.

e) Wij zijn slechts verantwoordelijk voor de verzending vanaf de in ontvangstneming tot de afgifte aan de bestemmeling. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de gevolgen, noch rechtstreeks, noch onrechtstreeks van verlies, diefstal, vernietiging of beschadiging van een verzending die te wijten is, zelfs gedeeltelijk, aan toeval of overmacht, aan de fout van een derde of zelfs aan een lichte fout van onszelf of van een van onze agenten. Hetzelfde geldt indien toeval of overmacht de uitvoering van de taak verhindert; dit zijn o.a. staking, lock out, sociale conflicten, oorlog, invasies, revoluties, rellen, ijsvorming, sneeuw, ontij, overstromingen, fout van een derde, mechanisch defect, enz.

f) Er wordt door ons enkel een middelenverbintenis aangegaan en geen resultaatsverbintenis en wij zijn enkel verantwoordelijk voor zware eigen fout door een van de agenten begaan binnen de grenzen van de opdracht. In elk geval is de aansprakelijkheid beperkt tot maximum 100 € per opdracht

 

7. VERPAKKING :
De verpakking van de goederen wordt uitgevoerd door de afzender, of minstens onder zijn volledige verantwoordelijkheid. De afzender zal de goederen beschermen tegen alle risico’ s van het vervoer, onder meer rekening houdend met de aard van de inhoud, de bestemming en de handelingen eigen aan het vervoer. De afzender zal er in het bijzonder over waken dat de inhoud of een deel ervan niet kan worden weggenomen zonder de verpakking te beschadigen. De afzender zal aan A2B-Sprinters homogene zendingen toevertrouwen. Hij zal vermijden meerdere met tape samengekleefde of met touw samengebonden pakjes aan A2B-Sprinters toe te vertrouwen.A2B-Sprinters houdt zich het recht voor goederen te weigeren die niet voldoen aan de hoger vermelde vereiste.
 
8. BETALINGEN / FACTURATIE:

a) Alle rechtzettingen of prijsstijgingen die niet onmiddellijk worden geweigerd op het ogenblik van de levering van de goederen of diensten worden beschouwd als zijnde aanvaard door de klant.

b) Elke bestelling van goederen of diensten kan niet worden geannuleerd noch gewijzigd tenzij met onze schriftelijke goedkeuring. In geval van annulatie van de bestelling is er een forfaitaire en onherleidbare schadevergoeding verschuldigd gelijk aan 30% van de totale prijs van de bestelde goederen of diensten.

c) Alle facturen zijn contant betaalbaar en dit op onze zetel. In geval van niet-betaling zal er zonder ingebrekestelling een intrest verschuldigd zijn van 1.5% per maand en een onherleidbare chadevergoeding van 20% van het factuurbedrag of minstens 125 euro.

d) Het ons toevertrouwde vervoer valt onder toepassing van onze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

e) De Transportvoorwaarden gebaseerd op de Conventie van het Internationaal goederentransport over de weg (C.M.R.) zijn eveneens van toepassing. Deze voorwaarden zijn bij ons ter inzage.

f) Voor alle geschillen zijn de Rechtbanken van het arrondissement Antwerpen bevoegd.